PROGRAM KWW „NASZA GMINA NASZ POWIAT”

Nasz program

Komitet Wyborczy Wyborców „NASZA GMINA NASZ POWIAT” zrzesza ludzi, dla których ziemia kamieńska stanowi wielką wartość. Nasze osobiste doświadczenia zawodowe, samorządowe, wiedzę i wykształcenie chcemy wykorzystać dla dobra wspólnoty, w której żyjemy. Zadania ujęte w programie to zarówno nowe działania jak i kontynuacja podjętych w obecnej kadencji.

Gospodarka komunalna i zagospodarowanie przestrzenne

 • Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej.
 • Poprawa stanu chodników i dróg.
 • Uporządkowanie terenów wokół dworca PKP.
 • Przebudowa ulic Dworcowej i Jedności Narodowej. 
 • Utworzenie nowych miejsc parkingowych.
 • Renowacja zabytkowych murów obronnych.
 • Przejmowanie dróg od Skarbu Państwa.
 • Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.
 • Zagospodarowanie parku im. Jana Pawła II.
 • Zagospodarowanie fos okalających stare miasto.
 • Inwestycje na cmentarzu: budowa nowego domu pogrzebowego, nowych alejek, toalety miejskiej, kolumbarium. 
 • Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia.
 • Modernizacja oświetlenia ulicznego.
 • Przebudowa ulicy Pocztowej.
 • Uporządkowanie ulicy Wilków Morskich.

Administracja i oświata

 • Budżet obywatelski.
 • Doposażenie szkół.
 • Tworzenie klas sportowych.
 • Budowa żłobka.
 • Stworzenie systemu stypendiów dla wyróżniających się uczniów, studentów oraz sportowców będących mieszkańcami gminy
 • Wsparcie organizacji pozarządowych.

Kultura, Sport, Turystyka i Rekreacja

 • Stworzenie laboratorium i stałej wystawy związanej z wynalazkiem Ewalda von Kleista
 • Rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.
 • Remont i doposażenie sali widowiskowo – sportowej MOSIRU
 • Współpraca z miastami partnerskimi.
 • Współpraca z seniorami.
 • Wybudowanie tarasu widokowego przy głazie  królewskim
 • Utworzenie centrum kultury.
 • Budowa Street Workout Parku.
 • Budowa ścianki wspinaczkowej.
 • Przystosowanie amfiteatru do funkcji kina letniego.
 • Stworzenie i promocja gminnych produktów turystycznych: szlaki rowerowe i kajakowe oraz ścieżki do nordic walkingu.
 • Remont i doposażenie  placów  zabaw.
 • Budowa nowych ścieżek rowerowych.
 • Utworzenie terenów rekreacyjnych przy ul. Wilków Morskich – na „Dzikiej Plaży”.
 • Wybudowanie skateparku.

Środowisko i ochrona zdrowia

 • Dbanie o zdrowie i propagowanie zdrowego stylu życia mieszkańców gminy.
 • Monitorowanie czystości środowiska naturalnego.
 • Dopłaty do wymiany pieca węglowego.
 • Dbanie o ochronę środowiska naturalnego.

Przedsiębiorczość

 • Promocja najlepszych kamieńskich przedsiębiorców, marek i produktów.
 • Aktywne wspieranie przedsiębiorców.
 • Poprawa infrastruktury „Mariny”.
 • Uporządkowanie portu rybackiego.
 • Wspieranie rozwoju małej przedsiębiorczości na wsi w ramach zrównoważonego rozwoju miasta i gminy.
 • Propagowanie rozwoju gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych.

Program dla obszarów wiejskich

 • Remont istniejących świetlic i budowa nowych.
 • Przywrócenie funduszu sołeckiego.
 • Rozbudowa i modernizacja oświetlenia wiejskiego.
 • Budowa i modernizacja chodników wiejskich.
 • Opracowanie i wdrożenie harmonogramu oczyszczania terenów wiejskich – zamiatania i oczyszczanie chodników i poboczy.