NASZE DOKONANIA

Nasze dokonania w kadencji 2014 - 2018


FINANSE GMINY

Zmniejszenie zadłużenia

grudzień 2014 
zadłużenie wynosiło 39 110 887 zł

czerwiec 2018
zadłużenie  zmniejszono do  31 478 260 zł

Ograniczenie kosztów administracji

rok 2014 
koszty administracji 5 129 172 zł

rok 2017
koszty administracji 4 615 157 zł

Wynik budżetu Gminy

grudzień 2014 
deficyt -12 535 408 zł

grudzień 2017
nadwyżka budżetowa +3 498 106 zł


INWESTYCJE

Przebudowy ulic
(zakończone i trwające)
 • Dziwnowska
 • Mieszka I
 • Chrobrego
 • Kopernika
 • Kilińskiego
 • Garncarska
 • Nowoogrodowa
 • Spółdzielcza 
Przebudowa ciągów pieszych na terenie miasta i gminy
 • Mickiewicza, Obrońców Warszawy, Plac Katedralny, Strzelecka 
 • Orzeszkowej
 • Krótka
 • Jagiełły, Basztowa
 • Sybin
 • Wrzosowo
Budowa sieci
wodno-kanalizacyjnych
 • przepompownia i sieć wodno-kanalizacyjna Grabowo
 • wodociąg Sibin – Kukułowo
 • wodociąg Niemica – Benice – Śniatowo
 • wodociąg Borzysław – Stawno
 • zakup wodociągu w Radawce i ujęcia wody, stacji uzdatniania i wodociągu w Górkach
Dostosowanie budynku Gimnazjum w związku z reformą systemu edukacji
 • przebudowa drugiego piętra na potrzeby Państowej Szkoły Muzycznej
 • dostosowanie pozostałej części budynku do potrzeb SP nr 2
Remont pomieszczeń Ratusza w celu poprawy warunków obsługi mieszkańców
 • stworzenie nowego Biura Ewidencji Ludności
 • remont archiwum Urzędu Stanu Cywilnego
Budowa świetlicy wiejskiej w Miłachowie wraz z zagospodarowaniem terenu
 • budowa nowego budynku modułowego
 • budowa parkingów i ciągów pieszych
 • stworzenie placu zabaw (w realizacji)
 
Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy (w realizacji)
 • wymiana około 1450 opraw tradycyjnych na energooszczędne 
 • budowa nowych odcinków na Osiedlu Bursztynowym we Wrzosowie oraz na Osiedlu Prusa, ul. Wieniawskiego, Stuligrosza, Różanej, Topolowej, Matejki
Rewitalizacja Parku Jana Pawła II oraz alei "kalinowej" we Wrzosowie (w realizacji)
 • stworzenie nowych alei spacerowych, uporządkowanie drzewostanu i wykonanie nowych nasadzeń 
 • uporządkowanie alei „kalinowej” 
  i wykonanie nowych nasadzeń krzewów do granicy gminy 
Docieplenie oraz wykonanie nowej elewacji remizy w Trzebieszewie
 • wykonanie prac mających na celu termomodernizację budynku w celu zmniejszenia zużycia energii oraz podniesienia estetyki budynku
Renowacja i ekspozycja wraku XIX-wiecznego żaglowca
 • zabezpieczenie wydobytych elementów 
 • rekonstrukcja żaglowca i jego posadowienie
Termomodernizacja budynku przychodni przy ul. Kopernika
 • wykonanie prac mających na celu termomodernizację budynku w celu zmniejszenia zużycia energii oraz podniesienia estetyki budynku
Budowa placu zabaw na Osiedlu Chopina
 • montaż urządzeń i ogrodzenie placu zabaw

Łączna wartość powyższych inwestycji to ponad 31,5 mln zł, a kwota pozyskanego dofinansowania wyniosła 9,6 mln zł


Planowane inwestycje do realizacji w 2019 r. i złożone wnioski o dofinansowanie

 • przebudowa ulic Dworcowej i Jedności Narodowej – całkowity planowany koszt 4.078.664 zł, dofinansowanie do 2.039,332 zł
 • rekonstrukcja wnętrza dworku Edwalda von Kleista wraz z utworzeniem w MHZK stałej wystawy multimedialnej, upamiętniającej jego odkrycie – całkowity koszt 2.089.986 zł, dofinansowanie do 1.721.167 zł
 • budowa świetlicy w Rekowie – przewidywany koszt 315.547 zł, przyznane dofinansowanie 198.795 zł
 • zagospodarowanie terenu tzw. dzikiej plaży przy ul. Wilków Morskich – przygotowano dokumentację niezbędną do realizacji zadania
 • przebudowa chodnika i zjazdów do posesji wraz z odwodnieniem  ul. M. Skłodowskiej-Curie 


OŚWIATA

Uregulowanie stanu prawnego funkcjonowania szkół i przedszkoli

Wprowadzono zgodne z obowiązującym prawem rozwiązania dot. funkcjonowania placówek:

 • nadanie Numerów Identyfikacji Podatkowej (NIP)
 • założenie kont bankowych dla każdej jednostki
 • wprowadzenie sprawozdawczości budżetowej dla każdej jednostki.
Wcześniejsze regulacje zakładające wspólną obsługę i prowadzenie jednego konta rozliczeniowego było niezgodne z prawem
Dostosowanie prawa miejscowego do wymogów ustawowych

podjęto 34 uchwały oświatowe, z których najważniejsze dotyczyły: 

 • realizacji przez nauczyciela etatów
 • udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym
 • udzielania dotacji dla placówek niepublicznych, 
 • wynagradzania nauczycieli (od 2010 r. nie było aktualnej uchwały dot. wynagradzania nauczycieli)
 • dofinansowywania form dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 • rekrutacji do szkół i przedszkoli
 • przyznawania nagród dla nauczycieli
 • ustalania sieci szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę oraz dostosowania jej do nowego ustroju szkolnego 
 • przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych w ośmioletnie szkoły podstawowe
 
Kontrola System Informacji Oświatowej w celu optymalnego pozyskiwania środków
 • wprowadzono właściwy nadzór organu prowadzącego nad Systemem Informacji Oświatowej, co miało wpływ  na wysokość naliczanej subwencji oświatowej – z 6.916.829 zł w roku 2015  do 8.850.204 zł na rok 2018
 • dzięki podjętym staraniom, z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w latach 2015 – 2018, pozyskano dodatkowe środki finansowe w wysokości 785.332
 • uzyskano także dodatkowe środki na: doposażenie bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 19.200 ,„Aktywną tablicę”  56.000 zł,  doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej – 91.100 zł, wprowadzenie edukacji włączającej – 30.000,00 zł, dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne pracowni przyrodniczej w SP 2 – 50.122 zł